Bewindvoering

Voor wie?

Beschermingsbewind is een maatregel die bedoeld is voor mensen die bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid (lichamelijk of geestelijk) , niet zelfstandig in staat zijn om hun financiële administratie bij te houden.

Beschermingsbewind wordt in principe aangevraagd door de persoon in kwestie zelf. Wanneer iemand hiertoe niet in staat is dan kan ook een familielid, tot de vierde graad, hiertoe een verzoek bij de rechtbank indienen. Daarnaast kunnen ook diverse instanties een verzoek doen.

Als het besluit is genomen tot aanvraag van beschermingsbewind dan vullen we samen het verzoekschrift hiertoe in. Als alle benodigde stukken compleet zijn, wordt het dossier direct opgestuurd naar de rechtbank. Het duurt doorgaans twee tot drie maanden alvorens de rechtbank uitspraak doet.
In principe starten de overige werkzaamheden wanneer de beschikking van de rechter bij ons binnen is. Maar dat wil niet zeggen dat we in de tussenliggende periode geheel stilzitten. Daar waar het noodzakelijk is, zullen wij actie ondernemen. Bijvoorbeeld om een dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie te voorkomen. Hierdoor ontstaat er vaak al meer rust voor iedereen.

Onderbewindstellingen worden niet standaard opgenomen in het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR).

Wat mag u van ons verwachten als uw beschermingsbewindvoerder?
De bewindvoerder zorgt ervoor dat er een zogenoemde beheerrekening wordt geopend op naam van u (de onder bewind gestelde) waarop alle inkomsten worden gestort. Het beheer van deze rekening ligt volledig bij de bewindvoerder. Daarnaast zorgt de bewindvoerder voor onder andere de afhandeling van de post, het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van uw inkomen en het betalen van vaste lasten.
Afhankelijk van de mogelijkheid en uw wensen wordt er vastgesteld over welk bedrag u zelf kunt beschikken. Dit wordt ‘leefgeld’ genoemd. Dit zogenoemde leefgeld storten wij op een door ons geopende leefgeldrekening of op de rekening die reeds in uw bezit is.

Naast het contact met uw bewindvoerder, zult u ook regelmatig contact hebben met een persoonlijke assistent-bewindvoerder. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en de continuïteit van het werk. Door ons werk op deze manier in te richten kennen twee deskundige mensen uw dossier en worden uw financiën altijd op vakkundige wijze beheerd. Bovendien staan wij op deze manier garant voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte of vakantie.

Wij worden gecontroleerd door de kantonrechter/rechtbank die de beschikking heeft afgegeven. Hiertoe leggen wij aan het begin van het onder bewind stellen verantwoording af middels een boedelbeschrijving. Dit is een beschrijving van de financiële situatie die wij in eerste instantie aantreffen. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank middels een financieel overzicht waardoor de rechter kan zien hoe wij zijn omgesprongen met uw geld.
Bovendien wordt uw dossier volledig gedigitaliseerd. U ontvangt hiertoe van ons inloggegevens zodat u zelf, op ieder gewenst moment, kunt meekijken met wat wij doen.

Kosten?

De kosten van beschermingsbewind bestaan uit een eenmalige intakevergoeding en een jaarlijkse vergoeding die maandelijks in rekening wordt gebracht. Wij hanteren hiervoor de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).
De intakevergoeding is een vergoeding van de kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de rechtbank, het aanvragen van een beheerrekening en het in kaart brengen van uw financiële situatie. Daarbij valt te denken aan het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen en het aanschrijven van instanties.
Het jaartarief (dat in maandelijkse termijnen in rekening wordt gebracht) is voor het gebruikelijke beheer van uw financiën. Wanneer er een situatie ontstaat waarin bijzondere handelingen moeten worden verricht, dan gebeurt dat tegen een vastgesteld uurtarief.
De kantonrechter ziet in alle gevallen toe op de redelijkheid van de vergoeding.
Vaak kan er gebruik worden gemaakt van “bijzondere bijstand” voor de kosten van beschermingsbewind. Wanneer dit mogelijk is dan vragen wij dit voor u aan. U kunt alle tarieven die wij hanteren vinden onder het kopje "kosten"